Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej dárkových poukazů

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují prodej dárkových poukazů prostřednictvím webového rozhraní dostupného na adrese www.hotel-promenada.cz (dále jen „Webové rozhraní“) mezi společností:

Hotel Promenáda, s.r.o.

Se sídlem:
Tržiště 31
360 01 Karlovy Vary

IČ: 26378060
DIČ: CZ26378060

Spisová značka: C 16523 vedená u Krajského soudu v Plzni

Adresa pro doručování:
Tržiště 31
360 01 Karlovy Vary

Telefonní číslo: +420 353 225 648
Kontaktní e-mail: hotel@hotel-promenada.cz

(dále jen „Prodávající“) a Vámi na druhé straně jako kupujícím (dále jen „Kupující“).

1.2 Tyto VOP prodeje Dárkových poukazů upravují objednávání a vystavování Dárkových poukazů, platbu Dárkových poukazů, platnost Dárkových poukazů, změny a vrácení Dárkových poukazů. Úprava poskytování odborných výkonů nabízených prodávajícím není předmětem těchto VOP a je upravena zvláštními samostatnými podmínkami a/nebo individuální smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím, nebo jinou osobou, která uplatňuje dárkový poukaz (dále jen „Klient“).

 1. OBJEDNÁNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

třednictvím webového rozhraní může kupující uzavřít s prodávajícím smlouvu přijetím návrhu na její uzavření (dále jen „Objednávka“), a to za následujících podmínek:

2.2 Kupující vyplní všechna povinná pole objednávkového formuláře:

 • částku poukazu (kterou Kupující sám zvolí),
 • adresu pro doručení Dárkového poukazu elektronickou formou (nemusí se jednat o e-mail Kupujícího, ale Klienta – e-mail pro doručení zvažuje Kupující samostatně),
 • údaje nezbytné pro fakturaci,
 • kontakt na Kupujícího.

2.3 Před závazným odesláním Objednávky může Kupující Objednávku a veškeré údaje zadané v objednávkovém formuláři, zkontrolovat a opravit či upravit.

2.4 Smlouva je uzavřena závazným odesláním Objednávky a jejím přijetím ze strany Prodávajícího.

2.5 Přijetí Objednávky a uzavření Smlouvy potvrdí Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícímu e-mailem zaslaným na jím zadanou e-mailovou adresu.

2.6 Svým souhlasem před odesláním závazné objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP a všech jejich součástí. Kupující současně akceptuje cenu (jím zvolenou), která je platná v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto VOP.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Platba dárkového poukazu (100% krytí celkové částky) probíhá vždy předem před čerpáním služeb poskytovaných Prodávajícím. Poukaz nelze uplatnit před úhradou jeho 100% nominální hodnoty Prodávajícímu.

3.2 Úhrada předem je realizována na základě pokynů uvedených ve Webovém rozhraní. Pokyny se mohou lišit na základě zvolené platební metody. V případě volby bankovního převodu jsou pokyny pro platbu zaslány Kupujícímu na uvedený e-mail (kromě prezentace ve Webovém rozhraní, jako takovém).

3.3 Dárkový poukaz je vystaven Kupujícím po úspěšně realizované platbě (100% krytí celkové částky) a doručen elektronicky na e-mail, který Kupující zadal do formuláře v rámci realizace objednávky.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1 Dárkový poukaz může Kupující v rámci objednávkového procesu elektronicky zaslat na libovolnou e-mailovou adresu. Dárkové poukazy není možné fyzicky zaslat, jejich doručení je realizováno pouze elektronicky.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Od kupní smlouvy můžete odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Dárkového poukazu, který nebyl v této lhůtě uplatněn (ať už v plné výši, nebo částečně). Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo kontaktní formulář Webového rozhraní.

5.2 Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na náš e-mail hotel@hotel-promenada.cz Odstoupení od smlouvy nemusíte nijak zdůvodňovat.

5.3 Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky? Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena

5.4 Kdy od smlouvy odstoupit nelze? V případě uplatnění Dárkového poukazu od smlouvy odstoupit nelze, a to ani ve 14denní lhůtě. Bez ohledu na to, zda byl poukaz uplatněn v plné výši, nebo částečně. Dále nejde od smlouvy odstoupit po uplynutí lhůtě trvající čtrnáct (14) dnů od doručení poukazu.

5.5 Prodávající vrátí Kupujícímu v případě odstoupení od Smlouvy přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od přijetí odstoupení.

 1. UPLATNĚNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

6.1 Dárkový poukaz je možné použít jako prostředek úhrady služby poskytované Prodávajícím nebo její části kdy v případě, že cena služeb zvolených Klientem převyšuje hodnotu Dárkového poukazu, Klient je povinen takový rozdíl doplatit.

6.2 Dárkový poukaz je platný dvanáct (12) měsíců od data jeho vystavení, není-li na jednotlivém Dárkovém poukazu výslovně uvedeno jinak.

6.3 Není-li Dárkový poukaz uplatněn v rámci jeho platnosti (před nebo v datum expirace), ztrácí jakoukoli hodnotu a nárok na jeho uplatnění zaniká bez náhrady.

6.4 Dárkové poukazy lze sčítat. Klient může využít dva a více Dárkových poukazů na úhradu služeb poskytovaných Prodávajícím.

6.5 Dárkový poukaz lze uplatnit pouze jednorázově, pokud hodnota dárkového poukazu převyšuje hodnotu služeb poptávaných Klientem, pak zbylá částka z dárkového poukazu zaniká bez náhrady.

6.6 Dárkový poukaz není možno vrátit jinou formou, než popisují tyto VOP, směnit za peněžní prostředky, jiný Dárkový poukaz ani jiný podobný předmět, listinu či cenný papír; Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech rozhodnout jinak.

6.7 Za ztrátu či odcizení Dárkového poukazu po jeho převzetí plně odpovídá Kupující či Klient a Prodávající v těchto případech nevystavuje nový Dárkový poukaz ani nenahrazuje jeho hodnotu či kupní cenu.

6.8 Kopírování, pozměňování či jakékoli jiné úpravy Dárkových poukazů osobou odlišnou od Prodávajícího je striktně zakázáno.

6.9 Dárkový poukaz lze použít na služby, které Prodávající nabízí vždy v moment využití Dárkového poukazu a za ceny, které jsou v momentě využití Dárkového poukazu aktuální.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto VOP jsou platné od 1.11.2020